Hiển thị kết quả duy nhất

  Lưu Lượng: 15m³/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 39m³/h
  Cột Áp: 35.5m
  Lưu Lượng: 42m³/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 42m³/h
  Cột Áp: 56.5m
  Lưu Lượng: 76.1m³/h
  Cột Áp: 42m
  Lưu Lượng: 78m³/h
  Cột Áp: 31m
  Lưu Lượng: 78m³/h
  Cột Áp: 37.5m
  Lưu Lượng: 72m³/h
  Cột Áp: 50.5m
  Lưu Lượng: 78m³/h
  Cột Áp: 58.5m
  Lưu Lượng: 78m³/h
  Cột Áp: 78.5m
  Lưu Lượng: 78m³/h
  Cột Áp: 93m
  Lưu Lượng: 120m³/h
  Cột Áp: 21.5m
  Lưu Lượng: 132m³/h
  Cột Áp: 24.6m
  Lưu Lượng: 120m³/h
  Cột Áp: 49.5m
  Lưu Lượng: 132m³/h
  Cột Áp: 55.6m