Showing 1–30 of 224 results

    Lưu Lượng: 3.0 m³/h
    Cột Áp: 152 m